Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2015

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. I stiftelseserklæringen § 7a) er det fastsatt bl.a. følgende oppgave for Stiftelsen:

  • Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Som en del av de midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:
  • Inntil 10 priser, hver på NOK 500 000 – femhundretusen -, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder.

Med læresteder menes her universiteter og høyskoler i Norge, og det presiseres at prisene er forbeholdt forskere som er tilknyttet og underviser ved universiteter og høyskoler i Norge i kombinerte stillinger (dvs. stillinger som er tillagt både forskning og undervisning). Personer som er knyttet til en institusjon i bistilling (professor II eller førsteamanuensis II) kan foreslås. Vertsinstitusjonen regnes da som institusjonen der utdanningen gjennomføres.

Pris for fremragende undervisning
Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget, enten a) ved å være blant forslagsstillerne eller b) ved at institusjonens egne studentorganer/studentforeninger utformer selvstendige forslag i samarbeid med tjenestegjørende professorer/førsteamanuenser. Det skal presiseres i institusjonens forslag hvem som har utformet dette/disse og på hvilken måte studentene er delaktige.

Kandidater til prisene kan være fra forslagsstillerens egen institusjon eller fra andre universiteter eller høyskoler i Norge. Prisene er personlig.

Søknad om støtte til forskningsprosjekter
Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning» (jfr. Forskningsmeldingen som fremhever at det er vesentlig å «satse mer på å kople forskning og utdanning, blant annet gjennom studentaktiv forskning»). Søknader vil bli vurdert på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet. Detaljert plan for studentinvolvering, med milepæler, budsjett og leveranser, skal følge søknaden.

Søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500 000 pr år for maksimum 3 år. For tildeling utover ett år kreves dokumentert fremdrift i prosjektet inklusive en beskrivelse av hvordan forskningsprosjektet har styrket utdanningen gjennom bedre studentoppfølging og studiekvalitet. Inntil 10 forskningsprosjekter vil bli støttet hvert år.

Praktiske forhold
Forslag på kandidater til prisene og søknader om prosjektstøtte fremmes av vertsinstitusjonen selv. Forslagene oversendes samlet fra hver institusjon med et oversendelsesbrev undertegnet av institusjonsledelsen. I oversendelsesbrevet skal det skilles klart mellom forslag på kandidater til prisene og søknad om midler til støtte av forskningsprosjekter.

Forslagene skal være i pdf og ikke overstige 3 MB. Vi ber om det brukes 14 pkt. i fontstørrelse.

Forslagene sendes pr. epost til professor dr.med. Ole Petter Ottersen.

  • Epostadresse: o.p.ottersen@medisin.uio.no
  • Frist: 1. september 2014.

For at forslagene til pris eller forskningsprosjekt skal kunne tas i betraktning, må de være ledsaget av

  1. en utførlig begrunnelse
  2. en oversikt over konkrete undervisnings, veilednings- og formidlingsoppdrag de siste 3 årene i Norge
  3. et curriculum vitae for de(n) foreslåtte/involverte kandidate(r)

Det innsendte materialet skal være på norsk.

Alle forslag som kommer inn vil bli vurdert av et fagråd på tre personer. Fag-rådet er oppnevnt av Stiftelsens styre. Fagrådets forslag til tildeling behandles endelig av styret for Olav Thon Stiftelsen. Styrets beslutning offentliggjøres 15. januar 2015.

Overrekkelse av pris vil foregå torsdag 5. mars 2015 kl. 18.00 i Universitetets aula i Oslo. Mottagerne av prosjektstøtte inviteres til samme seremoni.

Styret har besluttet at det skal holdes strengt fortrolig hvem som blir foreslått. Vi ber om at dette respekteres.

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Bjørnar Vold-Sarnes, på epost. Epostadresse: bjornar.vold-sarnes@admin.uio.no

Kun skriftlige spørsmål vil bli besvart.

Med vennlig hilsen

Ole Petter Ottersen /s./
professor dr.med.
fagrådsleder
Olav Thon Stiftelsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.