Momentumprogrammet: karriereutvikling for yngre forskere

Universitetet lanserer i september et karriereutviklingsprogram for yngre forskere som har fullført doktorgraden. Ca. 15 plasser i programmet blir lyst ut. Programmet består av tre samlinger og vil starte opp i november og vare til og med juni. To av samlingene er i Bergensområdet mens den tredje avholdes på UiBs Brusselkontor.

Målgruppen:
Målgruppen til Momentumprogrammet er fremragende yngre forskere som ønsker en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig og siktemålet er en god miks av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Ansatte ved UiB i postdoktor- og førsteamanuensisstillinger er velkommen til å søke om deltagelse i programmet.

Kandidatene må være under 40 år eller det må ha gått under 5 år fra avlagt doktorgrad, med fratrekk for lovhjemlede permisjoner. Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten.

Programmet:
Formålet med programmet er å gi kandidatene kompetanse på egen karriereutvikling hvor utfordringene blant annet er å balansere egen faglig interesse og utvikling, med universitetets og fagmiljøets strategiske målsetninger. Prosessen fra å fungere i forskningsgrupper, til på sikt å kunne utvikle og lede slike selv, står sentralt i programmet. Stikkordene for programinnhold er tentative og kan bli endret.

 

  1. samling : 27.-29. november på hotell i Bergensområdet 

Faglig innhold: Systemforståelse i akademia, Ledelse i forskningsgrupper, Arbeid med personlige caser, Ansvar og samspillsoner, Personlig lederskap.

 

  1. samling: 14.-16. mars på hotell i Bergensområdet

Faglig innhold: Innovasjon, Samarbeid og gruppedynamikk, Autoritet og ledelse, Personlig karrieremål og felles mål, Utvikling av miljø –kulturbygging, Porteføljeledelse, Mediehåndtering, Forskningsetikk

 

  1. samling: 4.-6. juni på UiBs Brusselkontor

Faglig innhold: Organisering av forskning, nettverksbygging, langsiktig planlegging og strategiske ambisjoner, Min fortsatte lederutvikling, Søknadsskriving, Forskningsfinansiering, EU som forskningsaktør.

 

Søknadsprosessen:
Søknadsfristen til programmet er 6. oktober. Søknaden sendes via programmets nettside og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet. Aktuelle kandidater innkalles til intervju. Opptakskomiteen vil bestå av prorektor og noen prodekaner fra Forskningsutvalget.

For mer informasjon, se Momentumprogrammets nettside:

Norsk
http://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere

Engelsk:
http://www.uib.no/en/research/110492/momentum-%E2%80%93-career-development-program-young-researchers

Espen Dahle, PhD
Senior Adviser/ PhD Coordinator
Division of Research Management
University of Bergen
www.uib.no
Phone: +47 55 583381

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.